• xiv_miedzynarodowe_sympozjum_naukowe_iwrd.png

XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe IWRD

„Edukacja włączająca dzieci ze spektrum autyzmu”
"Inclusive Education for Children with Autism"

 

Abstrakty - 2024

Część polskojęzyczna

 1. III-stopniowy model edukacji włączającej w IWRD.

  dr Anna Budzińska, dr Anna Lubomirska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  „Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się (…). To (…) podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia (…)” (źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-wlaczajaca).
  Szansę na sukces dzieci ze spektrum autyzmu na włączenie do grupy rówieśniczej zwiększa dostosowanie miejsca, w którym odbywa się proces włączania, czyli przedszkola czy szkoły, oraz odpowiedniego przygotowania nauczycieli, a także rówieśników neurotypowych. Kluczowe w samym procesie włączania są natomiast umiejętności samego ucznia z ASD. Nauczyciele i rodzice często zadają sobie pytanie: czy dziecko da sobie radę w grupie, na jakie zajęcia powinno wchodzić i jak długo może przebywać na zajęciach, tak aby proces włączania zakończył się sukcesem. Aby ułatwić podejmowanie takich decyzji, a przede wszystkim, żeby jak najefektywniej pomóc dziecku z ASD, tworzymy w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka trzystopniowy model edukacji włączającej. Dzięki zastosowaniu tego modelu nauczyciele i inni specjaliści otrzymują wskazówki co do tego, jakie umiejętności musi posiadać uczeń z ASD, aby samodzielnie uczestniczyć w określonych zajęciach w grupie, oraz jak długo powinien przebywać w grupie, żeby osiągnąć sukces.

 2. Dziecko z ASD w grupie rówieśniczej. 10 lat edukacji włączającej w Przedszkolu „Bajkowa Akademia”

  mgr Iwona Ruta-Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka,
  mgr Ewelina Kanarskowska,
  Przedszkole "Bajkowa Akademia".
  Nie ma prostej recepty na to, aby wprowadzanie dziecka ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej przebiegało w łatwy sposób i zawsze się udawało. Placówka edukacyjna może odpowiednio się przygotować, aby ten sukces był możliwy do osiągnięcia. Każde dziecko ze spektrum autyzmu jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, jedynie odpowiednio przeszkolona kadra właściwie rozpozna potrzeby dziecka z ASD i określi konieczne działania, aby ułatwić mu wejście do grupy rówieśniczej.
  Prowadzone przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole „Bajkowa Akademia” w tym roku świętuje swoje 10-lecie. Dzięki stałej, pełnej zaangażowania współpracy wspólnie udało nam się rozwinąć i wdrożyć model edukacji włączającej IWRD dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  W trakcie wystąpienia podzielimy się naszymi doświadczeniami w szkoleniu kadry przedszkola ogólnodostępnego odnośnie potrzeb dzieci z ASD oraz jak przygotowujemy nauczycieli wychowawców do prowadzenia zajęć. Ważną częścią naszej prezentacji będzie przedstawienie ról nauczyciela prowadzącego i nauczyciela współorganizującego i zasad ich współpracy.
  Niezmiernie ważne jest również kształtowanie postawy otwartości w całej grupie rówieśniczej, tak aby dziecko z autyzmem mogło stać się jej członkiem. Omówimy więc sprawdzone rozwiązania, które pomagają dziecku z autyzmem i jego koleżankom i kolegom aktywnie uczestniczyć w zajęciach i nabywać wiele ważnych kompetencji społecznych.

 3. Klasa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  mgr Aldona Klekowicka, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Płocku "Niebieski Domek”.
  Liczne badania potwierdzają, iż wczesna terapia behawioralna daje możliwość efektywnie włączać osoby w spektrum w życie społeczne. Klasa uczniów z Pierwszej Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem „Niebieski Domek” w Płocku jest tego przykładem. Podczas prezentacji zostaną przedstawione zajęcia grupowe w klasie dla dzieci z z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. W drugiej części wystąpienia omówimy blok samodzielnej pracy edukacyjnej uczniów, w trakcie której wcześniej zdobyta wiedza zostaje utrwalana i doskonalona. Przedstawimy również naukę indywidualną nauczyciela z uczniem, niezbędną do kształtowania nowych umiejętności. Dzięki wczesnej terapii (już na poziomie wychowania przedszkolnego), odpowiednim, pozytywnym metodom Stosowanej Analizy Zachowania, technikom uczenia oraz dzięki systematycznym superwizjom - nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w życiu społecznym.

 4. Model edukacji włączającej w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Słoneczny Domek" w Kołobrzegu..

  mgr Katarzyna Piechowiak, mgr Irena Wojciechowska, Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu.
  Edukacja włączająca, to edukacja dla wszystkich. By mogła w pełni spełniać swoje założenia i była efektywna, stawia zarówno przed dyrektorem jak i nauczycielami pewne wymagania, dotyczące szeroko pojętej organizacji procesu kształcenia.
  W naszym wystąpieniu omówimy, w jaki sposób, w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym z Oddziałami Specjalnymi ,,Słoneczny Domek’’ w Kołobrzegu, stwarzamy dzieciom możliwość wspólnej nauki i zabawy w duchu edukacji włączającej. Przedstawimy kluczowe zagadnienia i wdrożone przez nas rozwiązania, pozwalające na zapewnienie naszym wychowankom równych szans edukacyjnych.
  Zaprezentujemy materiał fotograficzny i filmowy zarówno z przebiegu zajęć specjalistycznych, jak i zajęć grupy przedszkolnej, ukazujący konkretne propozycje będące odpowiedzią na wyzwania edukacji włączającej.

 5. „Uczmy się żyć razem - z doświadczeń Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA”

  mgr Anna Florek, mgr Katarzyna Hamerlak, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.
  Abstrakt wkrótce...

 6. ,,Życiowa podróż w nieznane''- okres wczesnodziecięcy i szkolny. Dorosłość i czyhające w niej niebezpieczeństwa. Na przykładzie syna Maksa

  Izabela Minga, Fundacja ,, AUTYZM – BRAND NEW BRAIN’’.
  Jako mama młodego mężczyzny w spektrum autyzmu cofnę się w czasie do 2002 roku, w którym urodził się mój syn. Jako skrajny wcześniak (980 gramów) przeszedł długą i ciężką drogę w walce o zdrowie i życie. Patologia wcześniactwa odczuwalna jest do dnia dzisiejszego i opóźniła moment postawienia diagnozy. Czym kierowałam się wkraczając z Maksem w niezrozumiały dla niego świat osób neurotypowych. O ciężkiej pracy, trudnościach, kryzysach i ,,życiowej podróży’’ w nieznane w której staramy się korzystać z uroków życia jak osoby neurotypowe. Dorosłość stawia wiele wyzwań i okazała się trudniejszym etapem od dzieciństwa, gdyż niesie za sobą inny rodzaj niebezpieczeństw i zagrożeń dla Maksa.
  Odniosę się do teledysku, którego jestem autorką tekstu i który powstał w PZKS w Wejherowie z okazji Dnia Świadomości Autyzmu (YT): ,, PZKS Hej Człowieku’’ oraz do napisanej z myślą o młodszych czytelnikach książki edukacyjno – biograficznej ,, Maks - chłopiec który jest inny. Historia prawdziwa’’.

 

Część anglojęzyczna

 1. IWRD model of transition children with autism to regular kindergarten

  Anna Budzińska, Ph.D., Anna Lubomirska, Ph.D., Institute for Child Development.
  Inclusive education is understood as an approach in the process of education and upbringing, the aim of which is to increase the educational opportunities of all learners (…). It is (...) an approach to education aimed at adapting educational requirements, learning conditions and organization of education to the needs and capabilities of each student ucznia (…)” (source: https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-wlaczajaca).
  The opportunity of successful inclusion for children with ASD is increased by adapting the place where the inclusion process takes place, i.e. kindergarten or school, and appropriate teachers’ and neurotypical peers’ educating. However, the crucial part in the inclusion process are skills of the student with ASD. Teachers and parents often ask themselves: will the child be able to cope in a group, what activities should he or she participate in and how long can he or she stay in the group so that the inclusion process is successful? To make such decisions easier and, above all, to help a child with ASD as effectively as possible, at the Institute for Child Development we are creating a three-stage inclusive education model. By using this model, teachers and other specialists receive knowledge on what skills a student with ASD must have to participate independently in specific activities, and how long he or she should stay in the group to achieve success.

 2. The Transition to Adulthood: Necessary Considerations and Applications

  Kristin Cassidy, M.A., BCBA, Emma Quigley, M.A., Eric Rozenblat, Ph.D., BCBA-D, Institute for Educational Achievement.
  The continuation of services does not cease to exist when autistic individuals enter their adolescence and adult years. In fact, the skills individuals learn in their early educational years helps to ensure the necessary pre-requisite skills are in place. These pre-requisite skills lead to new and exciting opportunities in the workplace and community settings. Further, these experiences increase the probability that autistic adults will lead a happy and independent life. With new experiences comes opportunities for advocacy and education, while also increasing the need for support when exposed to these new experiences as this helps to ensure that autistic adults are maximizing their potential. The purpose of this presentation is to discuss how The Institute for Educational Achievement prepares autistic individuals for adulthood. Information will also be shared on the systems used to achieve success and how advocacy efforts play an important role in the continued development of skills.

 3. Teaching Social Skills through Integration and Individualization: PCDI’s Summer Wonders Program

  Amanda S. Freeman, Ph.D., BCBA; Christa Kassalow, M.Ed, BCBA, Princeton Child Development Institute.
  Learners with autism struggle to develop social skills repertoires in the same manner as their same-age, neurotypical peers. As learners mature into adolescence and adulthood, valuable opportunities to teach peer interactions decrease as does accessibility to inclusive community recreation programs such as summer camps and extracurricular activities. This presentation will describe methods used to expand social skills repertoires for teenagers with autism in an inclusive summer program.  

 4. Effective Procedures for Transitioning Students with Autism from Intensive to Minimally-Supportive Intervention Settings

  Sandra R. Gomes, Ph.D., BCBA-D, Paul Shreiber, MA, BCBA; Kevin J. Brothers, Ph.D., BCBA-D; Priya Patil, MA, BCBA; Emily E. Gallant, Ph.D., BCBA-D., Somerset Hills Learning Institute
  Successful transition from an intensive intervention environment to a more mainstream setting containing minimal supports is a highly-valued goal for nearly all recipients of applied behavior analytic intervention. Over more than two decades in operation, Somerset Hills Learning Institute, a private, not-for-profit school for children with autism, has supported over 20% of its students in returning to less-restrictive school settings. We attribute this success rate to the quality of our behavioral systems, readiness criteria, and intervention procedures which have been carefully developed and continually refined over the years. Our transition model begins with reduced instructor-to-student ratios, moves to splitting instructional time between the target and private school settings, and ultimately leads to full-day attendance in the target setting. We will describe in detail the scope and standards for our readiness criteria, with special attention to how these support the social validity (Wolf, 1978) and effectiveness (Baer et al.; 1968) of our associated teaching practices. Strategies to mediate generalization, program common stimuli, and train to sufficient exemplars surrounding the target setting will be further detailed. Representative sample data will illustrate student acquisition of target skills, individualized teaching decisions, and adaptability and creative problem-solving supporting timely progress toward the transition goal.

 5. Promoting Independence to Achieve Community Integration for People with Autism.

  Alison Gillis, PhD., Katie Wilson, M.A., Allison Kanner-Murray, M.A., Susan M. Vener, PhD, New York Child Learning Institute.
  It is critical to establish independence as a goal for people with autism. As people with autism move into adolescence and adulthood, programming shifts from academics to preparation for community integration. It is necessary to teach the skills that are required in community settings, and to prepare for independent living. This talk will address the major areas of programming that are important in planning for the future, including communication, self-care, self-management, and community safety. In addition, we will discuss the systems that are important in supporting the successful achievement of these goals.

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Wykonanie: Studio WWW


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies